คณะผู้บริหาร
นายไพโรจน์ วโรภาษนายณรงค์ชัย สถานุพงษ์นายภัคพล แพ่งสภารองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์นายอติพล สถานุพงษ์


John

  นายอติพล สถานุพงษ์

    รองกรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2551 สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2538 – 2543 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555 – 2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2551 - 2553 สถาปนิก บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)
2548 - 2551 อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2545 - 2548 สถาปนิกอิสระ
2544 - 2545 สถาปนิก บริษัท เฮกซอนเทคโนโลยี จำกัด, สถาปนิกอิสระ

- กรรมการ สมาคมบริษัทประกันวินาศภัยไทย
- กรรมการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปไทย
- พนักงานตรวจสอบสำนักงานสอบบัญชี ดร. สุธี สิงห์เสน่ห์

Top