คณะผู้บริหาร
นายไพโรจน์ วโรภาษนายณรงค์ชัย สถานุพงษ์นายภัคพล แพ่งสภารองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์นายอติพล สถานุพงษ์


John

  รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย   สกานุพงษ์

    กรรมการ

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี

2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2554 - ปัจจุบัน - กรรมการสอบเลื่อนขั้นวิศวกรโยธาของสภาวิศวกร
2532 - 2558 - ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงการด้านวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2546 – 2549 ผู้ช่วยคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2543 – 2546 ผู้ช่วยคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายแผนงาน
2531 – 3532 วิศวกร กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
2523 – 2531 นักผังเมือง สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

- คณะทำงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร
- คณะทำงานประเมินผลผังเมือง
- คำนวณระบบติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมใยแก้ว
(Glass Fiber Reinforced Concrete)
- ศูนย์การค้าโซโก
- อาคารโรงแรมเพนนินซูล่า
- อาคารวอลล์สตรีท
- คำนวณและออกแบบอาคารทั่วไป
- วิเคราะห์วางแผนโครงสร้างการก่อสร้าง
- ประมาณการงบประมาณการก่อสร้างอาคารและโครงการทั่วไป
- กรรมการตรวจการจ้างอาคารราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
- ควบคุมการทดสอบวัสดุในการก่อสร้าง และให้บริการทางวิชาการบุคลากรทั่วไป ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Top