คณะผู้บริหาร
นายไพโรจน์ วโรภาษนายณรงค์ชัย สถานุพงษ์นายภัคพล แพ่งสภารองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์นายอติพล สถานุพงษ์


John

  นายภัคพล แพ่งสภา

    รองกรรมการผู้จัดการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฎภูเก็ต
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยารามคำแหง Master of Arts

2545 - ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2538 - 2544 ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      - ผู้จัดการสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
      - ผู้จัดการสาขากะปาง จังหวัดตรัง
      - ผู้จัดการสาขาตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
      - ผู้จัดการสาขากรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร
งานที่รับผิดชอบ
      - ควบคุมบริหารงานสาขา
      - คณะกรรมการประเมินราคา
      - ผู้มีอำนาจลงนามแทนธนาคาร
      - พิจารณาอนุมัติงานด้านสินเชื่อของธนาคาร
พ.ศ. 2523 - 2537 หัวหน้าแผนกธุรกิจสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งานที่รับผิดชอบ
      - ผู้สำรวจประเมินราคาหลักทรัพย์
      - คณะกรรมการประเมินราคา
      - ระบบงานบัญชีธนาคาร
      - ผู้มีอำนาจลงนามแทนธนาคาร

- หลักสูตร หัวหน้าแผนกธุรกิจสาขา - หลักสูตร ผู้จัดการสาขา
- หลักสูตร การให้เครดิตและผลตอบแทนสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำ
- หลักสูตร การบริหารสภาพคล่องและเทคนิคการระดมเงินฝาก
- หลักสูตร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- หลักสูตร ความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้จัดชั้น
- หลักสูตร CREDIT SKILLS III
- หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (สำหรับผู้บริหาร)
- หลักสูตร RULE BASED LENDING = RBL
- หลักสูตร MICROSOFT EXCEL 5.0
- หลักสูตร MICROSOFT WINDOWS 95
- หลักสูตร หลักการและระบบงานสาขารูปแบบใหม่
- หลักสูตร ระบบงานสินเชื่อ CM 3-CL
- หลักสูตร INTRANET
- หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลสินเชื่อของธนาคาร
- หลักสูตร มาตรการป้องกันการทุจริต
- หลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบ TDRS
- หลักสูตร แผนกงานฉุกเฉิน เพื่อรองรับปัญหาปี 2000 สำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร ระบบงาน WISE
- หลักสูตร การปรับกระบวนการทางธุรกิจ (การฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม)
- หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (สายงานธุรกิจสาขา)
- หลักสูตร การบริการด้านความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (สำหรับผู้จัดการ)
- หลักสูตร พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานธนาคาร
- หลักสูตร บทบาทของผู้กำกับการเปลี่ยนแปลงองค์การธนาคาร PHASE III
- หลักสูตร วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน

Top