คณะผู้บริหาร
นายไพโรจน์ วโรภาษนายณรงค์ชัย สถานุพงษ์นายภัคพล แพ่งสภารองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์นายอติพล สถานุพงษ์


John

  นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์

    ประธานคณะกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ(DCP)
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ(ACP)
- หลักสูตรการกำหนดค่าตอบแทน(RCC)
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program 10/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2530 - 2532 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตร (สับปะรด) และอื่น ๆ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2519 - 2533 รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการสาขาลอนดอน ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขานิวยอร์ค ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2538 - 2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2535 - 2538 ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา 8,6,4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531 - 2535 ผู้จัดการสำนักงานสาขาเขต – ภาคกลาง 3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2529 - 2531 ผู้จัดการสำนักงานสาขาเขต 12 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2520 - 2529 ผู้จัดการสาขาพระปิ่นเกล้า, สี่แยกสะพานกรุงธน, ราชวงศ์ เอ, ศรีราชา, บางปะกง
พ.ศ. 2517 - 2520 พนักงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2509 - 2517 SENIOR ACCOUNTANT - SEATO GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AIT)
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี.เอส. จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
- กรรมการบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
- กรรมการบริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด
- กรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
- รองประธานกรรมการโครงการปรับรื้อระบบการตรวจสอบภายใน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการปรับปรุงหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ - การติดตามเร่งรัดหนี้สินในสาขา
- การติดตามเร่งรัดหนี้ขนาดกลาง
- ประธานกรรมการ - ศูนย์ติดตามเร่งรัดหนี้รายย่อย
- ติดตามเร่งรัดหนี้ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
- ติดตามเร่งรัดหนี้ฝ่ายกฎหมาย

Top