คณะผู้บริหาร
นายไพโรจน์ วโรภาษนายณรงค์ชัย สถานุพงษ์นายภัคพล แพ่งสภารองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์นายอติพล สถานุพงษ์


John

  นายไพโรจน์ วโรภาษ

    ประธานคณะกรรมการ

- ปริญญาโท Master of Management มหาวิทยาลัย Northwestern, Evanston, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดีช้อปปิ้ง จำกัด

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด

- พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

- พ.ศ. 2545 - 2546 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2536 - 2544 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2533 - 2536 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด

- พ.ศ. 2532 - 2533 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

- พ.ศ. 2530 - 2532 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตร (สับปะรด) และอื่น ๆ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2519 - 2533 รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการสาขาลอนดอน ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขานิวยอร์ค ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Top