บริการสืบหาทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและอาคาร

Img

      ประโยชน์ของงานสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อเป็นราคากลางในการซื้อ-ขาย กู้ยืม การร่วมทุน ลงทุน เวนคืน แบ่งมรดก ยึดทรัพย์ การพัฒนาที่ดิน กฎระเบียบและข้อจำกัดต่างๆ ของทางราชการ