งานด้านประมาณราคาและถอดแบบแปลน

Img

   - ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
   - ตรวจงวดงานการก่อสร้าง