งานเกี่ยวกับเครื่องจักร

Img

   - รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
   - รับมอบอำนาจจดทะเบียนจำนอง และทำนิติกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องจักร
   - ดำเนินการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานต่อทางราชการ