งานสำรวจประเมินราคาทรัพย์สินทุกชนิดทุกประเภท

Img

   - ที่ดิน
   - อาคารสิ่งปลูกสร้าง
   - ถนน คลองส่งน้ำ เขื่อน ทำนบกั้นน้ำ
   - สาธารณูปโภคต่างๆ
   - สิทธิการเช่า
   - เครื่องจักร รถ เรือ ยานพาหนะต่าง ๆ
   - โครงการจัดสรรต่าง ๆ
   - ตรวจผลงานการก่อสร้าง
   - สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด